29 oktober 2022
Ekuddens äng vårdas

Söderorts Naturskyddsförening vårdar ängen på Ekudden. Kretsen har genom ett brukaravtal med Stockholms stad från 1996 åtagit sig att sköta det ca 4,4 hektar stora Ekuddenområdet och där återskapa ett ängslandskap med stort inslag av såväl gamla som yngre ekar.

I den årliga skötseln ingår bl a lövräfsning, slåtter, slyröjning och städning. Områdets vegetation och djurliv följs också genom inventeringar. Sedan Flatens naturreservat bildades ingår Ekuddenområdet i reservatet med kretsen som förvaltare.

Söderorts Naturskyddsförening sköter marken efter gammal hävd. På våren, i april, sker fagning och då räfsas fjolårsgräs, kvistar och löv från ängarna och förbereder för slåttern. Slåtter sker i början av augusti och då slås ängarna med lie och slåtterbalk. På hösten, i oktober höststädas ängen och skräp plockas upp runt stränderna liksom kvistar och sly från vårens och sommarens röjningar. Efter arbetet blir det korvgrillning vid elden.

Alla är välkomna att delta och vårda Ekuddens äng.
Se Söderorts Naturskyddsförenings webbsida för aktuella datum.

Många djur och växter trivs i den här miljön. Enligt skötselplanerna i naturreservatsbestämmelserna:
- Områdets karaktär av småbrutet odlingslandskap med anor i 1700-talet ska så långt möjligt bevaras och restaureras med tyngdpunkt på de forna ängs- och hagmarkerna.
- De flerhundraåriga ekarna ska ges bästa möjliga betingelser att leva vidare samtidigt som framväxten av en ny ekgeneration ska understödjas.
- Naturligt förekommande, hotade och hänsynskrävande växt- och djurarter ska ges bästa möjliga förutsättningar att leva vidare.
- Området ska bidra till att öka allmänhetens känsla för naturen och det gamla odlingslandskapet samt inspirera till skötselinsatser vid Ekudden och annorstädes.
- Kunskapen om områdets naturvärden liksom om dess odlingshistoria ska successivt förbättras genom inventeringar och andra undersökningar.

 

foto: Marianne Palmberg/239