åter till bilder

VA-projektet

åter till bilder


Slutrapporten om VA-projektet kan du hämta här
(PDF 4113 kB)

2007-03-23
Bilder från VA-projektets planering
(klicka på bilden så blir den större)

Bild 1a

Bild 1b
Duschvattenfilter (bild 1a och 1b)
Bilden är en plan och några enkla sektioner (längd och tvär). Bädden kommer att vara i marknivå och vara 1,5 till 2 m bred och c:a 7-10 m lång. Den kommer ligga som en svag upphöjning för att leda bort regn och smältvatten från bädden.

Första delen kommer vara täckt och kommer vara en del av gräsmattan. Här använd Infiltra (kompaktfilter – ett sätt att sprida ut vätskan jämt) som spridarlager. Andra delen är filterytan öppen. Här planteras våtanpassade växter, gärna svärdslija, fackelblomster och andra blomväxter. Resorption kommer aldrig vara blöt (inga mygg!).

Lagret i botten (resorptionslagret) magasinerar vatten c:a 2-3 dygnsflöden. Vatten som ev icke transpireras el infiltreras leds med ledning (brädd) via mätbrunn till diket.


Bild 2
System för tanktömning idag och i en önskad framtid ( bild 2)
En systembild som beskriver flöden. Idag mycket transporter av vatten till reningsverk (ARV) och allt hamnar till slut på tippen. I framtiden mindre transport, lokalt kretslopp av vatten och närsalter. Transport av avloppsvattnet bör i framtiden gå till bonde.

Vad betyder det att urin och fekalier transporteras till lantbruk i scenariot för framtiden? Det förutsätter att Stockholms Stad är villiga att ta hand om det på ett sådant sätt. Så fungerar det inte idag, men det skulle kunna fungera.

I Norrtälje finns ett system för hämtning av slam från slutna tankar, det levereras till en våtkompost, där materialet hygieniseras och sedan används inom lantbruket som gödsel.

Systemskiss av diskavlopp i tre enskilda stugor.

2006-04-15

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har startat ett projekt, ” Möjlighet att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde”.
Projektet ska samla information genom provtagningar av vattnet i ”Listuddsdiket” vid 2 till 3 platser och vid olika tillfällen. Det kommer att sändas ut en enkät som ska ge en bild av dagens situation. Enkäten kommer inte att kunna knytas till någon enskild person.
  Ur detta material tas det fram förlag till lösningar av nutida och framtida vatten och avloppsbehov för den enskilde kolonisten samt för föreningens gemensamma toa/dusch hus.
I detta projekt deltar en brukargrupp från Listudden som består av:
Inger Härjerud/34, Lollo/239, Staffan/237, Bo Törnström/170, Ann Drott/192 samt Ewa Asplund/295 .
Har du frågor eller önskar delta kontakta: Rose-Marie Lithén Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 508 15 461 eller någon i ”brukargruppen"
Här kan du hämta följebrevet i PDF-format
och här finns själva enkäten i PDF-format

 


2006-05-30
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings projekt, ” Möjlighet att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde”.  
Det var ett positivt bemötande av enkäten och 84% av medlemmarna har svarat. Det arbetas nu med en kravspecifikation som ska vara som underlag till de olika förslag av lösningar som tas fram.
Dessa olika förslag på lösningar av BDT avlopp och avlopp från våra gemensamma dusch/toahus planeras att presenteras på sommarmötet den 16/7.
Demoanläggningar ska förhoppningsvis visas i september och då blir det också utbildning om avloppslösningar för våra medlemmar.
 
”Brukargruppen”: Inger Härjerud/34, Lollo Palmberg/239, Staffan/237, Bo Törnström/170, Ann Drott/192 , Ewa Asplund/295, Bengt Sors/78 och Madeleine Olsson/110.
Har du frågor eller önskar delta kontakta: Rose-Marie Lithén Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 508 144 61 eller någon i ”brukargruppen”

Inlagt 2006-08-06
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings projekt "Möjlighet att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde".
På sommarmötet berättade Rose-Marie Lithén (stadsdelsförv.) och Anna Richert Stintzing (Verna Ekoloni AB) om de olika förslagen på avloppslösningar som kan komma ifråga som demonstrationsanläggningar på Listudden. Det är alltså fråga om demoanläggningar som vi på Listudden ska pröva på och visa upp för andra intresserade som t ex. andra koloniförenigar, personer inom kommunen m fl.
Det blir troligen uppe på föreningshuset samt något av duschhusen. Definitivt besked om vilka lösningar samt exakt var kommer under augusti. Dessa ska förhoppningsvis byggas under september och då kommer även vi kolonister att få utbildning på vatten och avlopp.

"Brukargruppen": Inger/34, Lollo/239, Staffan/237, Bo/170, Ann/192, Ewa/295, Bengt/78 och Madeleine/110. har du frågor eller önskar delta kontakta: Rose-Marie Lithén Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 508 14 461 eller någon i "brukargruppen".


Inlagt 2006-09-10
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings projekt "Möjlighet att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde".
Nu ör det beslutat att, bakom uthus 4 kommer det att byggas 2 stycken demoanläggningar med olika filter för duschvattnet. Det blir ett växtfilter (rotzon) och ett kompaktfilter. Det blir också en fekaliekompost på någon av vintertoaletterna på  4:an.
Bygget kommer att bli färdigt under våren. Visning samt utbildning om avlopp kommer att ske i april.
Det blir inget diskavlopp för föreningshuset för där är det inte samma förutsättningar som på den egna kolonin. De har fått tillstånd från miljöförvaltningen att bygga 3 stycken diskavlopp anpassade till en stuga. Dessa byggen kommer att påbörjas under våren när det är beslutat var de ska placeras. Visning och utbildning av dessa kommer också att ske i april månad.
Brukargruppen
"Brukargruppen": Inger/34, Lollo/239, Staffan/237, Bo/170, Ann/192, Ewa/295, Bengt/78 och Madeleine/110. har du frågor eller önskar delta kontakta: Rose-Marie Lithén Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 508 14 461 eller någon i "brukargruppen".


Till Startsidan