Allmänna regler, lokala föreskrifter
samt övrig information
Uppdaterad 2023-12-22 11:19

Vi är en ideell förening. Föreningen arrenderar mark av Stockholm stad.
Stadgar och medlemsavtal är vårt rättesnöre och alla medlemmar ska givetvis känna till dessa.

Årsmöte hålls i mars månad och är högsta beslutande instans där medlemmar genom att närvara och rösta kan påverka beslut.


Sökord

Kontaktuppgifter föreningen
Adress- o telefonlista
Aktuell information
Annan verksamhet på lotten
Arrende
Avgifter
Avlopp
Avtal
Badplats
Betalningar
Bevattning
Bikupor o vilda bin
Bilar
Biltvätt
Bommar
Boule
Brevlåda
Buller från grannar
Buss
Byggnation
Bygglov
Container
Dammar o pooler
Diken
Djur
Dragkärra
Dusch
Eldning
Elektricitet
Expeditionen
Facebook
Fastighetsbeteckning
Fekaliekompost
Fiske
Flatens naturreservat
Fågelholkar
Förbränningstoalett
Föreningens ändamål
Föreningshuset
Förslag och motioner
Försäkring
Försäljning av stuga
GA - gemensamt arbete
Grannsamverkan
Gödsel o bekämpningsmedel
Handikappstoalett
Historia
Hobbyhuset
Husdjur
Häckar, staket o portaler
Idrottsföreningen
Insektshotell
Intressekön för köp av stuga
Invasiva växter
Jordens pH-värde
Kiosken
Koloniträdgårdsförbundet
Kompost o kvisthög
Koordinater
Kulturkommittén
Kurser
Kvisthög
Kölista
Köp av kolonistuga
LIF - idrottsföreningen
Listuddens Koloniträdgårdsförening
Listuddsnytt
Listuddsväder
Lätt om odling
Matkompost
Medlemsrabatter
Midsommarafton
Miljöarbete o miljötänkande
Miljödiplomering
Motioner till årsmötet
Möss
Naturreservatet Flaten
Nyckel
Odlingsråd/hjälp
Områdesindelning
Organisationsnummer
Parkering, parkeringsplatser
pH-mätning av jorden
Policy
Porta-Potti-tömning
Post
Postnummer till området Listudden
Rabatter %
ROT- och RUT-avdrag
Rågång
Råttor
Salt
Sju-klubben
Skansen
Skorstenar
Släpkärra
Sopor
Stadgar
Staket
Stockholms koloniträdgårdar
Syn
Säkerhet
Sälja stugan
Taxering av kolonistugan
Tidningsutdelning
Tips till kolonin
Toaletter
Trafik
Träd
Trädgårdsavfall
Uthyrning av kolonistuga
Uppförandepolicy
Vatten
Vilda djur
Vinter
Vintertoaletter
Vägar
Vägbommar
Åldersbefrielse
Årets kolonist
Årets slutsiffra
Årsberättelser
Återvinning, avfall

Äppelgruppen

Adresser och
kontaktuppgifter
till föreningen
,
koordinater,
fastighetsbeteckning

Föreningens postadressen är:
Listuddens Koloniträdgårdsförening
Skebokvarnsvägen 328-1101
124 50 Bandhagen

E-postadressen till föreningen är:
styrelsen@listudden.se

Meddelanden till styrelsen kan under säsong (maj-augusti) lämnas i postlådan vid expeditionen, föreningshusets södra sida.

Föreningens organisationsnummer är 802011-7530.

Fastighetsbeteckningen är enligt Skatteverket: Skarpnäcks gård 1:1

Postnumret till själva koloniområdet är 128 65 Sköndal. Den gatuadress som då används heter Orhemsvägen 31, vilken är infarten vid kiosken. Det går inte att skicka brev till denna adress utan använd den ovan till föreningen.

Koordinaterna till Listudden hittar du på denna länk.


Adress- och telefonlista

Ändrar du som medlem eller köande adress, telefonnummer eller e-post så anmäl denna ändring snarast till kassor@listudden.se, till expeditionen under säsong eller per brev till föreningens postadress. Ange stugnummer.

Föreningen har ingen automatisk uppdatering av adresser, så det räcker inte med anmälan till adressändring.se. Du ansvarar själv för att föreningen har dina aktuella kontaktuppgifter. Det kan finnas akuta situationer då föreningen behöver nå dig, så uppdatera hellre en gång för mycket än en gång för lite.


Aktuell information

Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad med vad som händer på Listudden och vad som har beslutats på årsmötet.

Information finner du under säsong på våra anslagstavlor (vid uthusen, infarten vid kiosken, parkeringen på Selins väg (Stora eken) samt parkeringen på Affärsvägen. Informationen finns också här på webbsidan; www.listudden.se.

På anslagstavlorna finns en lista över funktionärer med kontaktinformation. Nyhetsbladet Listuddsnytt kommer ut flera gånger under året. Listuddsnytt finns att läsa här på webbsidan (en länk finns i kolumnen till vänster) och under säsong på anslagstavlorna samt skickas per e-post till de som meddelat e-postadress till kassören.


Annan verksamhet på lotten

Kolonilotten är enligt avtalet med markägaren, Stockholm stad, upplåten enbart för odling och rekreation. Det är inte tillåtet med annan verksamhet (typ reparationsverksamhet, försäljning).

Arrende

Föreningen arrenderar 117 961 kvm mark av Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Av detta betalar föreningen för 113 104 kvm, resten är allmänning. Föreningen arrenderar i sin tur ut marken till föreningens medlemmar.

Ett nytt avtal med kommunen trädde i kraft 1 oktober 2010, vilket medförde att samtliga medlemmar tecknade nya avtal med föreningen. Avtalen är utformade av Stockholms kommun och SK. Arrendet är indexreglerat och följer konsumentprisindex. Medlemmarna betalar in sin del av arrendet till föreningen som sedan betalar hela föreningens arrendeavgift till markägaren. Arrendet betalas två gånger per år. Arrende betalas i förskott, dvs det som betalas senast sista februari gäller avgiften för januari till juni. Avtalet med markägaren gäller till 30 september 2035.


Avgifter

 

Arrende, medlemsavgift och andra avgifter faktureras två gånger per år, i januari och juli. Januarifakturan skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. Fakturan ska vara betald, dvs beloppet ska finnas på föreningens konto, senast 28 februari. Julifakturan finns för avhämtning på expeditionen från och med årets sommarmöte, ibland tidigare. Fakturan ska vara betald, dvs beloppet ska finnas på föreningens konto, senast 31 augusti. Försenad inbetalning resulterar i förseningsavgift som debiteras på nästkommande faktura. Betalas inte avgifterna i tid är detta skäl till uppsägning enligt avtalet. Det är din skyldighet som medlem att se till att du betalar dina avgifter i tid oavsett om du har fått faktura eller ej.

Avgifterna ska betalas av den som äger stugan per 1 januari respektive 1 juli. Detta även om stugan ska säljas.

Arrende betalas i förskott, dvs det som betalas i januari/februari gäller avgiften januari-juni.

Arrendet räknas ut enligt följande formel:

Framräkningsindex är konsumentprisindex 1 juli innevarande år. Basindex: 302,04 (1 okt 2010)
Arrendet, basavgift, var 1 oktober 2010 (då det nya avtalet började gälla) 5,50 kr per kvm och år.
Arrendet för höstfakturan beräknas på index för maj månad, vilket innebär att arrendet på höstfakturan kan skilja sig från januarifakturan.

Arrendet är för närvarande 7,52 kr per kvm/år.
Medlemsavgiften är 2 600 kr/år.
P-platsavgiften är 400 kr/år.
Vid utebliven GA debiteras fr.o.m. 2024 500 kr per timme, dvs 2 000 kr för 4 timmar respektive 3 000 kr för 6 timmar.
Förseningsavgift 100 kr.
Avgift för värdering av stuga är 2 400 kr.
Inträdesavgiften för nya medlemmar samt avgift vid byte eller överlåtelse/arv av stuga är 1 100 kr.


Avlopp

 

Listudden ligger inom ett naturreservat och har därmed än hårdare krav att inte förstöra vår natur. En del i detta är att hantera avloppsvattnet på ett korrekt sätt. En del stugor har kvar gamla avlopp som går ner till stenkistor eller rätt ut i ett vattendrag. Kanske vet inte ens den nuvarande ägaren var avloppet tar vägen. Avloppet kan vara ett rör ner i marken som man inte vet vart den leder. Detta är givetvis inte tillåtet!

Markägaren kan komma att kontrollera stugornas avlopp och om de finner otillåtna avlopp riskerar stugägaren böter. Se till att du har ett godkänt sätt att ta hand om ditt gråvatten, BDT-vatten (bad, dusch, tvätt).
Enligt avtalet är det inte tillåtet med indraget vatten. Hur markägaren ställer sig till att många stugor har vatten inomhus återstår att se.

Detta är tillåtet:
Utediskbänk med baljor där diskvattnet används till vattning av växter på olika platser i trädgården.

Om stugan har en utedusch, se till att vattnet kan tas omhand för att vattna växter på olika platser med.

Godtagbara exempel från miljöförvaltningen:
Diskbänk utan fast avlopp till mark

Avlopp ut till en slang som kan förflyttas och därmed sprida vattnet på olika platser i trädgården med små mängder på varje ställe.

Tömning av små mängder BDT-vatten som sker med diskbalja eller hink.

Den smuts och de näringsämnen som finns i BDT-vattnet ska inte bilda bakterier och sedan rinna ner i grundvattnet eller ut i Flaten. Växtrötter ska ta hand om näringsämnena.

Listuddsnytt juni 2020 hade en bilaga runt avloppshanteringen.


Avtal

Avtalen mellan staden och föreningen respektive mellan föreningen och de enskilda medlemmarna (kolonisterna) kan du hämta i Dokumentarkivet.

Badplats

Flatenbadet ligger strax söder om Listudden. Förutom den ordnade badplatsen finns givetvis möjligheter att bada på andra ställen runt sjön.

Ekudden har ett par olika ställen där man kan komma i och vid Scoutberget/Skatberget finns numera t o m en brygga och redskap om sjöräddning behövs.


Betalningar

Föreningens bankgiro är 659-6936
Föreningens Swish är 123 685 92 01.
Båda dessa betalningssätt kan användas för alla typer av inbetalningar till föreningen.

Bankkort och kreditkort kan användas vid vissa tillfällen, t ex köp av biljetter och fika på midsommarafton, PUB-aftnar mm.


Bevattning

Bevattning i trädgården bör av såväl ekonomiska som ändamålsenliga skäl ske under senare hälften av dagen eller tidig morgon. Det är slöseri med vatten att vattna mitt på dagen då vattnet dunstar bort direkt. Dessutom kan vissa växter skadas om de vattnas samtidigt som solen skiner.

Punktbevattning är mer effektiv än vattenspridare. Vattnet hamnar där det behövs och man minskar risken för svampsjukdomar och ogräs. Gräsmattan ska inte vattnas. Vattna med förstånd. Samla gärna regnvatten i tunnor att vattna med.

Se även Miljöarbete.


Bikupor & vilda bin

2011 placerade Christina/32 sina bikupor på Listudden. De har med all sannolikhet varit till stor glädje för fruktträden välbefinnande, likväl som för blommor och bär.

Om du som vill förbättra pollineringen själv i din trädgård kan bygga ett insektshotell. Genom att bygga ett boende för bin så gynnar du både växterna i din trädgård och ger vildbina bättre möjlighet att överleva. Här kan du få tips med bilder hur ett bo kan se ut och hur du enkelt bygger ett bi-hotell.


Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilar eller andra fordon inom området. Vattnet är till för hushåll och bevattning av odlingar. Spillvattnet från biltvätt får inte rinna ner i marken.

Boule

Listudden har tre boulebanor vid volleybollplanen/fotbollsplanen. Det finns läktare, grill och en liten "bar/kiosk" som är igång vid matcher. Sommartid träffas kolonister för att spela boule tisdagar och torsdagar, se kalendern i kolumnen till vänster. Även på fredagar brukar det blir en träff vid boulebanorna, då kan man ta med sig egen mat, grillen är oftast igång.

Varje säsong är det tävlingar med grannkolonierna och i juli hålls listuddsmästerskap.

Bouleplanen kan lånas då det inte är kolonisternas boulekväll. Ta kontakt med Lotta Karlsson, lottaharf@gmail.com, 070 591 65 79.


Brevlåda

Varje kolonist ska ha en brevlåda vid stugan för att kunna få information från föreningen. Den ska vara synlig från grinden.

Ingen postutdelning från Postnord eller motsvarande sker inom området.

Dagstidningar delar ut separat. Se nedan under Post och Tidningsutdelning.


Buller från grannarna På Listudden är det tätt mellan stugorna. Detta innebär oundvikligen att grannar kommer att störa varandra. Det gäller att hitta balans och kommunicera med varandra. Om du blir störd, tala då själv med den som stör dig och försök att komma överens om en acceptabel ljudnivå.

Musik är ofta trevligt, men ibland är det inte lika behagligt när tonerna kommer från närliggande evenemangsplatser eller från grannar. Musik innehåller ofta lågfrekventa ljud vilka kan ta sig långa sträckor genom en fastighet eller som hos oss genom lermark. Musik är dessutom tonalt av karaktären, det vill säga enskilda toner och olika frekvenser kan lätt urskiljas. Både lågfrekvent ljud och tonalt ljud uppfattas normalt som mer störande än annat buller.

För att så många som möjligt ska trivas på vårt område så gäller därför nedanstående för ljud/oljud:
Skruva ned basen då du spelar musik på låg volym inne i huset efter kl 22.

Ibland kan man vilja ha kalas/fest i sin egen trädgård, tänk då på att informera dina grannar i god tid. Kom överens om en acceptabel ljudnivå. Det ska vara dämpat i hela området efter kl 22. Med dämpat menas samtalsnivå (40 dBA).

Försök att i så stor utsträckning som möjligt använda föreningshuset för fester. Där ska det vara dämpat kl 24. Undantaget är midsommarfesten som kan hålla på till kl 1. Tänk på de som bor nära föreningshuset och som får lyssna på många fester.

Om du behöver utföra ljudliga arbeten på din tomt, informera grannarna i god tid. Undvik bullriga maskiner och höga ljud före kl 9.

Visa hänsyn och använd inte gräsklippare, trimmer, kompostmaskiner eller liknande före kl 9 eller efter kl 21.

Om du vill veta mer om buller och de riktlinjer som finns i Stockholm, kan du gå in på rubriken Bygg och bo på stadens webbsida http://www.stockholm.se


Buss

SL busslinje 180 går mellan Kärrtorp och Orhem. Busshållplatsen vid kiosken heter Listuddsfältet. Busshållplatsen i början av Orhemsvägen heter Orhems vägskäl.

Aktuella tider för bussen når på SLs webbsida.


Byggnation

Föreningens tillstånd krävs för alla åtgärder!
Kontakta byggansvarig på Listudden innan du börjar.

Vissa åtgärder kräver också att du har bygglov och gör bygganmälan hos Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd innan arbetet startar. Stadsbyggnadskontoret handlägger detta, se nedan under Bygglov

Listudden är ett område utanför detaljplan. I området finns bestämda regler och riktlinjer för vad som får byggas på varje lott och hur stora byggnaderna får vara. För Listudden gäller 26 kvm boyta + 8 kvm pergola/tillbyggnad + 5 kvm förråd eller växthus över 1,5 m högt. Ytorna får inte blandas och därför ska det finnas separat ingång/dörr till varje del. Utöver detta får ett trädäck om maximalt 15 kvm anläggas på lotten.

Husets högsta takhöjd från mark får vara högst 3,5 m. Utbyggnader ska ha en lägre höjd än huvudbyggnaden. Taklisthöjden får inte överstiga 2,2 m. Byggnaden får uppföras i endast en våning utan inredd vind.

Många stugor på Listudden har en inbyggd verandadel på 8 kvm. Om den är i så dåligt skick att den behöver rivas så krävs rivningstillstånd. Om den ska byggas upp igen så krävs enligt avtalet från 2010 byggnadslov och den får enbart byggas som öppen altan.

Om du vill bygga närmare än 4 meter från lottgräns mot granne måste du ha dennes skriftliga godkännande. Det är inte tillåtet att bygga något närmare än 1 meter från tomtgränsen.

Exempel på vad som kräver föreningens tillstånd men inte bygglov :
- Uppföra växthus max 5 kvm och max 1,5 m högt.
- Uppföra öppen veranda/pergola utan tak.
- Bygga lekstuga max 5 kvm och max 1,5 m hög.
- Anordna uteplats högst 0,5 m ovan mark.
- Färga om fasad eller tak.
-
Sätta upp solfångare som är max 2 kvm
- Installera förbränningstoalett där man slänger resterna i hushållssoporna.
- Bygga staket/plank som är lägre än 1,1 m över mark.
- Ta upp, sätta igen eller flytta dörr eller fönster i fasad.
- Byta typ av fasadbeklädnad.
- Byta taktäckningsmaterial från t ex takpannor i tegel till liknande av plåt.
- Ändra marknivån mer än 0,5 m genom schaktning eller fyllning (marklov).
- Riva en byggnad. Bygglovsfria åtgärder t ex pergola utan tak, kräver inte rivningslov, men givetvis föreningens tillstånd. Rivning av stuga eller förråd kräver rivningsanmälan godkänd av stadsbyggnadskontoret.

Blankett för förändringar som bara behöver föreningens tillstånd.

Vissa åtgärder kräver att du har bygglov beviljat av Stockholms stads stadsbyggnadskontor - förutom föreningens/styrelsens godkännande. Inom Listudden behöver du bygglov/bygganmälan t ex för att :
- Bygga ny stuga eller förråd.
- Uppföra växthus högre än 1,5 m, max 1,9 m. (Växthuset får ej överskrida 5 kvm.)
- Bygga till stugan t ex med veranda.
- Installera eldstad.
- Bygga staket/plank högre än 1,1 m över mark. OBS, Häck som växer mot väg får ej ersattas med staket (enligt årsmötesprotokoll 2016)
- Bygga mur högre än 0,5 m, gäller även stödmur.

Hur du ansöker och vad som behövs för att ansöka om bygglov finner du nedan under rubriken Bygglov

Eftersom vi har ett aktivt miljötänkande i föreningen, så tänk gärna en extra gång vad det är för material du använder. Se vidare Miljöarbete.


Bygglov

Bygglovet är till för att pröva att en byggnadsåtgärd är lämplig för platsen och det avsedda ändamålet. I prövningen beaktas allmänna och enskilda intressen. Bygglovet hanteras och beviljas av Stockholms stads stadsbyggnadskontor.

Ansökan om bygglov/rivningslov görs hos Stockholms stads stadsbyggnadskontor på särskild blankett. Avgift för bygglov och bygganmälan tas ut enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Ansökan lämnas först till föreningen för godkännande. Därefter vidarebefordrar du själv, som lottinnehavare = byggherre, ansökan till stadsbyggnadskontoret. Datum för byggstart ska finnas med och ansökan ska vara inskickad senast tre veckor innan bygget avses starta. Bygganmälan/rivningsanmälan görs på samma blankett som bygglovsansökan.

I ansökan ska förutom aktuell blankett biläggas tre omgångar ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga (1:100) och måttsatta (ej rutat papper). De ska också innehålla situationsplan (skala 1:400) över tomtlotten som redovisar vilken byggnad/tillbyggnad som ansökan avser. Om du vill bygga närmare än 4 m från lottgräns mot granne, måste du ha dennes skriftliga godkännande.

Om du vill veta mer om bygglov och bygganmälan som rör koloniträdgårdar kontakta Stadsbyggnadskontoret bygglovsavdelningen/småhussektionen.
Se även: www.stockholm.se.
Besöksadress: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Postadress: Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefonnummer stadsbyggnadsexpeditionen: 08 508 276 17, 076 122 76 17.
e-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att övergå till helt digital ärendehantering. Enstaka kompletterande dokument kan tas emot via e-post på stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.  

Bygghandlingar för hantering av Listuddens koloniträdgårdsområde kan under säsong lämnas på expeditionen eller i postlådan vid expeditionen. Det går givetvis även att skicka handlingarna till föreningens postadress. Alla byggärenden diskuteras och beslutas på styrelsemöten och arkiveras. Byggansvarig för Listuddens koloniområde hittar du i funktionärslistan.


Containrar

Föreningen hyr containrar som är tillgängliga för kolonisterna en lördag i maj. Containrarna är bemannade och öppna vissa bestämda tider. Här kan kolonister lämna grovsopor, däremot får ej färgburkar, vitvaror, bildäck, eternit, natursten eller elektronik slängas i containern. Ej heller trädgårdsavfall som ska komposteras.

Om du har möjlighet att själv köra bort ditt skräp till återvinningsstationerna t ex i Högdalen och Östberga, gör gärna detta. Då ökar chansen för de som inte har bil att kan får plats med sitt skräp. Föreningen har en släpkärra för uthyrning.

Se även Återvinning, Sopor, Trädgårdsavfall och Miljöarbete.


Dammar och pooler

Det finns givetvis regler hur dammar och pooler får utformas. Om de är djupare än 20 cm ska de vara täckta när de inte är under uppsikt. Boverkets rekommendationer ska följas. Se Boverkets webbsida och prata gärna med Listuddens byggansvarige.

Se gärna Barnsäkerhetsrådets förslag på ökad säkerhet.


Diken

 I vårt arrendeavtal står det att vi ska hålla våra diken öppna.

Det är inte tillåtet att fylla igen dikena eller täcka dem med kompost eller liknande.

Under sensommaren 2012 inspekterade staden våra diken utmed Listuddsvägen. Staden påpekade att kolonister har blockerat och lagt olika typer av material i eller på dikena. Detta medför enligt markägaren att vi har eller kommer att få problem med översvämningar.


Djur
Husdjur
Vilda djur
Odjur

Vanliga husdjur såsom hundar, katter, bin och kaniner i rimliga antal är tillåtna. Om du vill skaffa höns behöver du tillstånd från styrelsen och Stockholms miljöförvaltning. Tuppar är inte tillåtna.

Du som har katt ska ha den märkt så det går att identifiera ägaren. Du ska också se till att den inte stör grannarna.

För hundar i Stockholm råder koppeltvång. Det innebär att hundägaren alltid ska hålla hunden kopplad på offentlig plats och dit räknas Listudden. Listudden ingår i Naturreservatet Flaten, där hundar ska hållas kopplade. Har du hunden lös inne på tomten ansvarar du för att den inte springer ut på vägen eller över till grannen.

Vilda djur rör sig givetvis i området. Om någon sådan blivit skadad eller hotas, så kan du ringa 08 651 00 00 (Trafikkontoret Stockholms stad) dygnet runt. Det kan ta olika tid innan de hanterar frågan, beroende på hur akut de ser problemet.

Ormar kan vara en tillgång på tomten, huggormen håller undan sork och möss. Alla ormar är fridlysta i Sverige, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida.

Mindre trevliga vilda djur som råttor och möss finns det en hel del i Stockholm och en del även på Listudden. Råttgift får ej hanteras av privatpersoner, detta enligt Stockholms stads och EUs regler som infördes 2015. Om du får problem med råttor och möss vid/i din stuga så kan du sätta ut fällor och/eller apparater som sprider ljud som lär skrämma bort de oönskade djuren. Är det större problem så kan du kontakta Anticimex, deras hjälp finns troligen kopplad till din stugförsäkring. Ett sätt att minska risken för besök är att inte lägga mat i komposten och inte ställa sopor utanför molokerna.

Katter har egna revir som inte stämmer med våra tomtgränser. Det finns både för- och nackdelar med att katterna rör sig på större områden. Finns det katter så skräms nog många av råttorna bort, inte bara mössen som katterna kanske tar, utan även de större råttorna hittar förhoppningsvis andra vägar än där kattorna rör sig. Dock kan det vara irriterande när grannkattorna använder de egna planteringarna som toaletter eller om man själv är allergisk mot kattpäls. Om du vill slippa ha katter i dina rabatter så kan du pröva dessa tips: Plantera lavendel, vitlök och rosmarin mellan övriga växter. Vitlök kan du även krossa och hälla i blomvattnet eller sprida citron- eller apelsinskal i rabatterna. Detta behövs dock upprepas efter regn. Kaffesump och pepparkorn är också något som lär avskräcka katten, liksom malkulor. Givetvis kan man också göra ett fysiskt hinder i form av staket, grenar runt det av katten populära toalettstället.


Dragkärra

Det finns två kärror som du som medlem kan låna för att använda inom området. Dessa kan dras av en person. Den ena kärran förvaras vid uthus 2 och den andra vid uthus 5. Du behöver inte anmäla att du lånar dem, men de ska vara tillbakalämnade senast samma kväll. På GA-dagarna behövs kärrorna för föreningens verksamhet och då får du inte låna dem för eget bruk.

Dusch

Duschar finns i uthus 4 och dess avlopp hamnar i en rotzonsanläggning samt en filterbädd. 2006/2007 var föreningen med i stadens miljöförvaltnings avloppslösningsprojekt och det resulterade till att vi fick detta miljövänliga avlopp. Information runt VA-projektet hittar du på denna länk.

Använd gärna duscharna i uthus 4, det finns fyra duschar där.

Det finns även duschar vid idrottsplatsen, både utomhus och i huset bredvid.


Eldning

Totalt eldningsförbud gäller under hela året på kolonilotterna. Givetvis är det tillåtet att grilla på sin egen tomt under förutsättning att anordningen är utformad och placerad så det inte finns risk för brandspridning.

Du kan givetvis elda i din spis/kamin inomhus under förutsättning att skorstenen är godkänd vid besiktning, provtryckning. Läs vidare på Skorstenar.

Länsstyrelsens beslut om temporära eldningsförbud ska givetvis följas.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Fyrverkerier får ej användas inom Listuddens område.


Elektricitet

Varje kolonist har ett eget avtal med en elleverantör för sin elektricitet. Föreningen har elavtal för gemensamma byggnader med grön el från Storuman och Ellevio.

Elleverantören fjärravläser varje stugas mätare. Mätaren finns i elskåpet som sitter utomhus på stugan. För att fjärravläsningen ska fungera så måste strömmen/elen vara på och av den anledningen får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller ta bort propparna.

Ellevio höjde den fasta elnätsavgiften under 2022/2023. Stockholms koloniträdgårdar tillsammans med Koloniträdgårdsförbundet lämnade in en anmälan till Energimarknadsinspektionen angående höjningen av elnätsavgiften, då vi plötsligt placerades i samma kategori som villor. Den anmälan avskrevs i början av juni, men ett tillsynsärende har skapats utifrån anmälan från en enskild kolonist. Energimarknadsinspektionen kommer att inleda en tillsynsinsats mot Ellevio. Man har kommit fram till att kundkategorierna behöver granskas.

Stockholms koloniträdgårdar avser att sätta ihop ett webbinarium om hur vi kan ersätta Ellevio med solel. Ingrid Rogblad på Studiefrämjandet koordinerar arbetet.


Expeditionen

Expeditionen finns i Föreningshuset med ingång från södra gaveln. Expeditionen är öppen under säsong på lördagar kl 11-12.

På expeditionen kan du köpa nyckel till uthusen, sopmolokerna och vägbommarna. Du kan fråga om det mesta som handlar om Listudden och förhoppningsvis få svar direkt, annars tas frågan vidare. Du kan lämna information/ansökan om förändringar av byggnaderna på din stugtomt. Om det finns parkeringsplatser att hyra så vet man det på expeditionen. Vinster från midsommarfesten kan också hämtas på expeditionen.

Vid ingången till expeditionen finns föreningens brevlåda där du kan lämna brev till föreningen under säsong.


Facebook

I juli 2023 öppnade styrelsen en facebook-grupp, Listuddens Koloniträdgårdsförening, bland annat för att snabbt kunna sprida information till medlemmarna då något akut händer, t ex fel på vatten, toaletter eller liknande. Facebook-gruppen ska ses som ett komplement till styrelsens övriga informationskanaler: Listuddsnytt och webbsidan.
Du som medlem kan gilla och bli följare av facebookgruppen, så du kan få information som kommer den vägen.

Det finns en annan facebook-grupp, Listudden, sedan ett antal år, som är startad av en kolonist. Många i föreningen är knutna till den sidan och där finns möjlighet att själv skriva inlägg och komma med kommentarer. Den används t ex då man vill skänka bort något någon annan kan ha nytta av eller som information mellan medlemmar.


Fekaliekompost

Vintertid är vattentoaletterna avstängda eftersom vattnet är avstängt. Det finns då torrdass i några av uthusen.

Det som hamnar i latrinhinkarna komposteras här på Listudden i en fekaliekompost som finns i uthus 4. Vi har möjlighet att göra detta då vi deltog i ett VA-projekt som stadsdelen drev 2006/2007.

Det är viktigt att det bara är fekalier som hamnar i latrintunnorna eftersom urin inte bör hanteras på samma sätt som fekalierna.


Fiske

Fiske är inte tillåtet i Listuddsån. Fiskekort krävs för fiske i Flaten.

Vad som gäller för sjön Flaten finner du på denna länk.

Sportfiskekortet omfattar 45 insjövatten i Stockholms län, bland annat Flaten, Ältasjön och delar av Drevviken. Se Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund information om sportfiskekortet.

Som medlem i Ältens fiskeklubb ingår Sportfiskekortet.  Se vidare www.altensfiskeklubb.se

Dessa butiker säljer Sportfiskekortet, tryck på länken.


Föreningens ändamål

Listuddens koloniträdgårdsförening har enligt stadgarna till uppgift:

- Att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Stockholms stad och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller staden.

- Att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas som koloniträdgårdar.

- Att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen.

Föreningen består av alla kolonister på Listudden. Medlemmar är alla stugägare och vi har ett gemensamt ansvar för föreningens gemensamma åtaganden. Var och en måste därför bidra efter sin förmåga för att få helheten att fungera. Styrelsen planerar och samordnar, men ansvaret har vi som medlemmar fortfarande tillsammans.


Föreningshuset

Föreningen använder huset för gemensamma tillställningar och det är givetvis föreningshuset primära uppgift.

Som medlem kan du disponera föreningshuset för privata fester (ej kommersiella ändamål) under perioden från första GA till sista september. Det finns plats och porslin för ca 60 personer. Kommersiella tillställningar är ej tillåtna i föreningshuset.

Information och bestämmelser för medlem som disponerar föreningshuset.

Bokningskalendern för föreningshuset

Föreningshusvärdarna hittar du i funktionärslistan.


Förslag och motioner

Som medlem har du möjlighet att påverka, få information, lämna synpunkter och arbeta aktivt för förändringar som kan leda till förbättringar för den ideella föreningen Listuddens koloniträdgårdsförening.

Har du förslag på förbättringar/förändringar eller undrar över något kontakta styrelsen per e-post eller skicka brev till föreningens adress. Under säsong kan du besöka expeditionen på dess öppettider - eller lägga ett brev i brevlådan vid expeditionen. Ibland kan du få svar direkt, ibland behöver styrelsen diskutera saken. Du kan alltid lämna en motion till årsmötet på ditt förslag till ändring.

Högsta beslutande organ är årsmötet och du som är medlem kan skicka in motioner till årsmötet som äger rum i mars varje år. Motioner ska vara styrelsen tillhanda före 30 september året innan. Om årsmötet tar beslut som inte stämmer med lagar, regler och förordningar kan det givetvis inte genomföras trots beslut på årsmötet. Vi ska givetvis följa Sveriges lagar likväl som markägarens krav.


Försäkring

Föreningens försäkringsbolag är Folksam. Föreningens försäkring gäller för föreningen och det föreningsgemensamma. Egendom, olycksfall, rättsskydd, ansvar och förmögenhetsbrott ingår i den försäkring som gäller för Listuddens koloniträdgårdsförening.

Du måste givetvis själv teckna en egen försäkring för din stuga och lösöre. Som medlem i föreningen kan du få 10% rabatt på Folksams Fritidshusförsäkring eftersom Listuddens koloniträdgårdsförening är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet.


Försäljning av stuga

Kolonilotterna säljs med hembudsskyldighet, dvs erbjudande om köp går till personer på kölistan. Försäljning måste ske via föreningen, genom hembudsskyldigheten. 

Vill du sälja din stuga så betalar du in värderingsavgiften till föreningen och anger värdering och stugnummer på inbetalningen. Därefter kontaktar styrelsen våra värderare som tar kontakt med dig som kommer att värdera kolonilotten och fastställa försäljningspriset. Värderingen utförs av medlemmar med särskild utbildning.

Värdering sker under perioden maj till augusti. Om du tänkt sälja under hösten bör du beställa värdering i god tid. Har din stuga skorsten, eldstad så ska den provtryckas i samband med värderingen och du ska kunna visa ett skriftligt godkännande för att skorsten, spis, kamin mm är ok. Om inte så kommer inte dessa räknas in i värderingen, försäljningspriset.

Arrendefakturan ska betalas av den som äger stugan per 1 juli. Samtliga avgifter ska vara betalda innan försäljning är möjlig. Arrendet betalas i förskott, dvs det som betalas i juli gäller avgiften juli-december.

Om du skulle vilja byta stuga på området kontaktar du den som har hand om kölistan. Om en kolonistuga i ditt tycke kommer upp till försäljning så har du förtur om du släpper din värderade stuga till kön. Värdering och försäljning sker på samma sätt som om du skulle sälja din stuga. Observera att ett byte inom området inte får försena försäljningen av det första objektet, såvida ni inte kommer överens om det. Du får vara beredd på att ha kostnader/lån för två stugor en tid om det skulle behövas. Byte av stuga medför en avgift.

Ny medlem, stugägare betalar inträdesavgift även vid arv och överlåtelse.

Parkeringsplats följer inte med stugan vid försäljning.


GA-Gemensamt arbete

Föreningsgemensamt arbete behövs ständigt och varje stuga ska ställa upp med minst fyra timmars arbete varje säsong. En lördagen i början av maj och en lördag i september samlas vi kolonister vid föreningshuset kl 10 för gemensamt arbete. Du kan ta på dig ett uppdrag för dagen eller något som du sköter och tar ansvar för under säsongen. Om det är ett säsongsuppdrag bestämmer du själv när du gör uppdraget – detta under förutsättning att det hålls efter och blir löpande vårdat. Kontakta GA-samordnare så får du veta vad som behövs göras. Uppdraget ska vara gjort under överenskommen tid. Alla GA-uppdrag ska vara avslutade till den avslutande GA-dagen i september.

Det år din stugas sista siffra överensstämmer med årets slutsiffra förväntas du göra ditt gemensamma arbete i samband med midsommar eller annan föreningsfest. Det året kommer du lägga ner fler timmar på det gemensamma arbetet än vanligt, minst sex timmar. Se Årets slutsiffra.

Det är viktigt att du rapporterar till GA-samordnare när arbetet är fullgjort så att du blir avprickad för utfört GA. Det gäller även om du tagit på dig arbete som ska göras under säsong. Det är viktigt för föreningen att veta vilka jobb som är gjorda och vad som återstår. De kolonister/stugor som inte fullgör GA blir debiterade för utebliven GA. Om du inte har möjlighet att utföra GA-uppdrag själv, så kan någon annan utföra arbetet åt dig.


Grannsamverkan

Listuddens koloniträdgårdsförening ingår i Grannsamverkan vars syfte är att göra området mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

När du är på Listudden då det inte är säsong, så titta runt på dina grannars stugor att det inte varit några obehöriga inne hos dem, likväl som du tittar till din egen stuga.

Ser du ett pågående inbrott: ring 112.

Råkar du ut för inbrott eller inbrottsförsök i din stuga så anmäl detta till polisen. Vi tillhör Polisen Globen. Anmälan kan göras på Internet eller genom att ringa 114 14.

Anmäl alla inbrott och inbrottsförsök till styrelsen, e-post och telnummer hittar du här. Ring stugägaren om det inte är din egen stuga. Om du inte har telefonnumret till stugägaren har förhoppningsvis styrelsen uppgift om det.

Broschyren om Grannverkan hittar du här.

Se även www.samverkanmotbrott.se

Se även Säkerhet nedan.


Gödsel och bekämpningsmedel

Då Listuddens koloniträdgårdsförening är miljödiplomerad och dessutom ingår i Flatens naturreservat, så får inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel användas.

Som kolonist bör vi i första hand använda egen kompost, stallgödsel, gräsklipp, egengjort nässelvatten samt guldvatten och i andra hand kravmärkta produkter för gödsling och jordförbättring.

Under 2021 upptäcktes att fler kolonitrådgårdar i Stockholmsområdet som använt stallgödsel, fått in det hormonstörande ogräsmedlet Pyralid som gett skador på grödorna. Även i pås-jord/gödsel har rester av Pyralidvarianter påträffats.

Läs mer om Pyralid på FORs webb
Länk till: FORs meddelande rörande bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel,
Länk till: Resultat av FORS analyser av gödselprodukter, 
Länk till: Resultat av FORs analyser av jordprodukter.
Se även Miljöarbete.


Handikappstoalett

På baksidan av uthus 3 finns en handikappstoalett. Det är en förbränningstoalett som kan användas av kolonister eller deras gäster som inte kommer upp på de vanliga toaletterna. För att komma till handikappstoaletten behöver du koden till låset - och kanske lite information om hur toaletten sköts. Kontakta styrelsen så får du den information du behöver.

Historia

Kort om Listudden och koloniträdgårdsområden hittar du under Om Listudden i vänsterkolumnen.

Mer om Listuddens historia och bilder från före webbsidan lanserades, hittar du i vänsterkolumnen under rubriken Listudden från förr. Bilder mm från 2005 och framåt hittar du under Bilder & händelser

Allmän historia om koloniträdgårdsrörelsen finn på flera ställen på Internet, t ex på Populärhistoria.


Hobbyhuset

Bredvid dansbanan vid föreningens festplats finns Hobbyhuset.

På måndagskvällar, juni till augusti, är du som är vuxen och kolonist på Listudden välkommen att delta i verksamheten. Kom gärna vid kl 18, då vi startar för kvällen - kommer du senare är vi fullt upptagna och koncentrerade på vårt skapande. De flesta som träffas arbetar med lera. Den som har någon annan hobby som passar i lokalen kan också vara med. Vi har inte kurser. För keramiken har vi en studiecirkel, vilket innebär att alla som deltar har ett ansvar för att dela med sig av sin kunskap och kreativitet och att se till att alla får en trevlig samvaro. Första måndagen i juni kl 18 startar vi upp och berättar vad vi gör och vad man kan göra i Hobbyhuset. Du är välkommen att delta och att komma med förslag, åsikter, synpunkter. Hobbyhusets värdar ansvarar för vissa inköp och för ugnen med bränningar samt för att huset fungerar som det ska. Lera och glasyrer köps in gemensamt och du köper det du behöver till självkostnadspris. Material till vävning skaffar du själv.

Läs mer i Kalendern, du hittar en länk i vänsterkolumnen.


Häckar, staket och portaler

Häckens maximalt tillåtna höjd är 110 cm vilket räknas från gatunivån, dvs plan mark. Tillåten häckhöjd mot Flatenvägen är 180 cm. (Höjning från 160 till 180 beslutades på årsmötet 2022.)

Vid vägkorsningarna får häckhöjden vara max höjd 80 cm på en sträcka av 2 meter åt vardera hållet från korsningen, alltså total häcklängd 4 meter. Syftet med denna lägre höjd vid vägkorsningarna är givetvis trafiksäkerhet och därför ska varken häcken eller någon annat hindra fri sikt för bilister, cyklister och andra. Beslutat av årsmötet 2012.

Häckens bredd mot vägen får inte överstiga 20 cm räknat från rötternas mittpunkt. Beslutat av årsmötet 2016.

Portaler vid grinden får ha en maximal höjd om 3 meter och inte ha en bredd överstigande 1 meter på var sida om grinden enligt årsmötesbeslut 2015.

Häck som vetter mot väg får ej ersättas med staket enligt årsmötesbeslut 2016.


Invasiva växter,
främmande & självspridande

Det finns växter som Naturvårdsverket och EU ser som invasiva främmande arter, men givetvis finns det invasiva arter som inte går under beteckningen främmande. Vi är nog många som har växter som sprider sig till andras tomter genom fröer i luften eller genom sitt rotsystem. Det kan vara växter vi själva planterat, men som sedan växt till sig mer än vad vi tänkt oss - eller ogräs som fått fäste i vår koloniträdgård.

De arter (inte bara växter) som Naturvårdsverket ser som invasiva främmande arter hittar på du på denna länk. Vissa finns med på EUs förteckning över invasiva främmande arter och dessa får inte gynnas att bli fler. Sedan finns det arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige men som ännu inte omfattas av några regler och framförallt där kan det finnas växter vi har i våra trädgårdar - bl a blomsterlupin, parkslide, vresrot.

Sedan finns det givetvis andra som sprider sig mellan kolonilotterna genom att fröerna följer vinden, t ex kirskål, maskros, parksallad.

I samtliga fall så ska vi givetvis se till att det inte sker någon spridning utanför den egna kolonilotten. Det kan finnas anledning för den som har någon eller några av växterna på tomten att fundera om de ska vara kvar och i så fall i vilken omfattning. När det gäller de som sprider sig när blommorna övergått till frö, så bör du se till att plocka bort blommorna innan de omvandlats till frö. När det gäller de som sprids genom rotsystemen så lägg dem inte på komposten då de kan spridas när du använder kompostjorden - och se till att de inte växer för nära gränsen till grannens tomt! De arter som finns med på EUs förteckning som ska utrotas i Sverige och därmed bort från koloniområdet om det är möjligt.

Läs mer om Parkslide här.

Läs FORs information om invasiva främmande växter på denna länk


Kiosken

Kolonikiosken har öppet under säsong och har ibland egna aktiviteter.

Den är helt fristående från Listuddens koloniträdgårdsförening.


Koloniträdgårdsförbundet

Riksorganisationen för Sveriges kolonister är Koloniträdgårdsförbundet. De ger ut tidningen Koloniträdgården som skickas ut till alla medlemmar fyra gånger per år.

Koloniträdgårdsförbundet samarbetar med FOR, Fritidsodlarnas Riksorganisation www.for.se. Som kolonist kan du ringa eller e-posta rådgivarna på FOR för att få svar på dina trädgårdsfrågor. Läs mer på FORs webbsida.

Koloniträdgårdsförbundet har gett ut korta råd om odling; Lätt att odla, med olika teman. Här på webben finns de inlagda i pdf-form under denna länk.

Koloniträdgårdsförbundets webbsida hittar du här.

Listudden är medlem i Stockholmsregionens förening; Stockholms koloniträdgårdar.


Kompost och kvisthög

 

Varje kolonist ansvarar för återvinning av eget trädgårdsavfall. Du ska därför ha en egen kompost på tomten. Komposten får inte placeras på allmän mark utan ska vara inom din tomtgräns. Komposten ska vara försedd med väggar av trä eller metallnät. I vanliga fall sköter naturen själv om komposten och dess förmultning, men vid långvarig torka eller i en sluten behållare kan man behöva vattna komposten. Läs mer på https://www.odla.nu/inspiration/kompostering

Listudden är en del av Flatens naturreservat. Vi får givetvis inte lägga någonting från våra trädgårdar i skogar, kärr eller buskage på vårt område eller någon annanstans i naturreservatet.

Trädgårdsavfall som kan flisas, allt från häckmaterial till grenar upp till 30 cm i diameter kan läggas på någon av föreningens två kvisthögar. En finns bakom dansbanan vid föreningshuset och den andra vid stora parkeringen bredvid idrottsplatsen. Målade, impregnerade, spikade pinnar och brädor får ej läggas i kvisthögen. Inte heller löv, äpplen, jordkokor eller annat komposterbart material. Grenar och kvistar behöver inte avlövas. Stockholms stad hämtar det som läggs på kvisthögarna.

Får du mer frukt än vad du själv behöver finns det kontaktsidor på Internet för att koppla ihop personer som gärna hämtar frukt och de som har för mycket.

Gräsklipp, löv och liknande komposterar du själv lämpligen själv på din tomt. Avståndet från kompost till dike eller vattendrag ska vara minst fem meter på grund av risken för urlakning. Komposten ska givetvis placeras så den inte stör omgivningen.

Det du inte kan ta hand om själv och inte kan läggas på Listuddens gemensamma kvisthög måste du själv föra bort till återvinningsstationerna i t ex Högdalen eller Östberga.

Se även Trädgårdsavfall och Miljöarbete.
Se även Sopor och Matkompost


Kulturkommittén

Kulturkommittén arrangerar aktiviteter för föreningens medlemmar. Information om kulturkommitténs kommande arrangemang hittar du i Kalendern som finns i vänsterkolumnen.

Mer om Kulturkommittén.

Genomförda aktiviteter tidigare år

Här hittar du en lista på vad Kulturkommittén bidragit med.

Här hittar du vad Loppisen inbringat genom åren.

Vi som ingår i kulturkommitténs hittar du i funktionärslistan.


Kurser

Föreningen har ibland kurser i egen regi eller i samarbete med Studiefrämjandet. Inbjudan anslås på anslagstavlor och webbsida.

Föreningen Stockholms Koloniträdgårdar håller kurser vilka presenteras på deras webbsida.

Har du idéer om föredrag/kurser eller föreläsare, så hör av dig till styrelsen.


Köp av kolonistuga

Du kan ställa dig i kö för att köpa kolonistuga på Listuddens koloniträdgårdsförening om du bor inom Stockholms län. Stugorna säljs med hembudsskyldighet, dvs erbjudande om köp går till personer på kölistan. Priset på kolonistugan sätts av värderare utbildade av Stockholms koloniträdgårdar

Blankett för anmälan till kölistan finns på denna länk. Blanketten ska skickas in per post - ej e-post.

När anmälningsavgiften 300 kr är insatt på föreningens konto och ansökningsblanketten har inkommit till föreningen får du din köplats. Ange nyanmälan på inbetalningen samt fullständigt namn, adress samt telefonnummer. Du får en skriftlig bekräftelse att du står med i kölistan.

Det varierar hur många stugor som byter ägare per år: 2023 var det 20 stugor, 2022 9, 2021 9, 2020: 11, 2019: 12, 2018: 16, 2017 8, 2016: 7, 2015: 16, 2014: 11, 2013: 7, 2012: 16, 2011: 9 och 2010 11 stugor. Vissa stugor överlåtes från den tidigare ägaren till t ex barn eller barnbarn, vilket sker utanför kölistan men finns med i antalet ovan eftersom det är ett byte av ägare.

Det är över 560 personer som står i kö till att köpa kolonistuga på Listudden. Även om det kanske är ett 50-tal som inte förnyar sin köplats årligen, så tar det många år, kanske 10, innan du som ny i kölistan kommer bli erbjuden att komma till visning för eventuellt köp av stuga på Listudden.

Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas eller ärvas. Om en medsökande anges vid anmälan till kön kan denne köpa stuga istället, om det godkänns av sökande. Du måste vara över 18 år för att kunna ställa dig i kö, gäller även medsökande.

För att behålla sin köplats så betalas en årlig avgift på 300 kr. Föreningen fakturerar i början av året. Om inte fakturan är betald per sista februari, oavsett anledning, så faller du ur kölistan. Betalar du senare än sista februari så behandlas det som en ny ansökan och du hamnar sist i kön.

Det är viktigt att du själv uppdaterar kontaktuppgifterna (adress, mobiltelefon, e-post), så vi kan nå dig både för faktureringen och erbjudande om stugköp. Föreningen är inte knuten till någon adressändringsorganisation, så inga automatiska uppdateringar av adressändringar sker. Erbjudande om stugvisningar sker genom SMS eller e-post.

Ny medlem, stugägare betalar inträdesavgift detta gäller även vid arv och överlåtelse.

Kontaktperson för kölistan hittar du i funktionärslistan.

Allmän information om hur det fungerar generellt i Stockholm finns på Stockholms koloniträdgårdars webbsida.


LIF - Listuddens Idrottsförening

Alla som har kolonilott på Listudden är medlemmar i LIF och är välkomna att deltaga i LIFs aktiviteter.

LIFs aktiviteter anslås på anslagstavlor. LIF brukar även publicera sina aktiviteter under denna länk. Kontaktpersoner för LIF finns i funktionärslistan.

LIF är en egen förening med egna stadgar och årsmöten. LIF är alltså inte en del av Listuddens koloniträdgårdsförening, även om alla kolonister på Listudden automatiskt blir medlemmar i LIF.


Listuddsnytt

Listuddsnytt är föreningens nyhetsblad och kommer ut ett antal gånger under året. Alla kolonister som meddelat sin e-postadress får Listuddsnytt per e-post när ett nytt publiceras. Listuddsnytt publiceras på våra anslagstavlor och här på webben. I kolumnen till vänster når du senaste Listuddsnytt.

Det finns en facebook-sida, Listuddens Koloniträdgårdsförening, där styrelsen har möjlighet att snabbt lägga ut ett meddelande som når alla de kolonister som har gillat och är följare av facebooksidan.


Lätt om odling

Råd och tips runt koloniträdgårdar har Koloniträdgårdsförbundet gett ut. Lätt om odling finns i pdf-form här på webbsidan. Koloniträdgårdsförbundet har det också på sin sida, följ denna länk.

Matkompost

Från januari 2023 är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet. På Listudden har vi två avfallskärl för matkompost. De står bredvid molokerna för hushållsavfall, dvs vid kiosken och infart 2.

Du kan hämta en avfallsbehållare för hushållet och påsar för ditt matavfall vid respektive uthus. Uthus 1 o 5 i förrådsutrymmet, uthus 2,3 o 5 bakom uthuset. Tömning av avfallskärlen kommer ske en gång i veckan under säsong.

Avfallskärlen, sopskåpen, öppnas på ovansidan. Låskoden är 02023. Rulla ihop öppningen på din avfallspåse och släng den i öppningen under det runda locket. Det är viktigt att du låser efter att du slängt din påse. Inget matavfall får hamna utanför eller på utsidan av skåpet, eftersom det kan dra till sig råttor.

Som matkompost räknas t ex bröd, äggskal, pasta, ris, kött, fisk, skaldjur liksom grönsaker och frukt i begränsad mängd. Även teblad, tepåsar, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper kan slängas i avfallskärlen för matkompost. Broschyr om sortering av matavfallet hittar på denna länk.

Exempel på det som inte får slängas i matkompostens avfallskärl är: gräs, jord, trädgårdsavfall, blommor, krukväxter, snus, cigaretter, aska, stearinljus, blöjor, bindor, servetter med tryck, vinkorkar, glasspinnar, ät- och grill-pinnar, kattsand och annat husdjursströ, dammsugarpåsar, damm och givetvis inte kapsyler och plast, inte ens bioplast och majsstärkelsepåsar.


Medlemsrabatter

Som kolonist på Listuddens koloniträdgårdsförbund så kan du få rabatt hos nedanstående företag mot uppvisade av den inplastade medlemskortet eller ange koderna för medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet. Medlemskortet ska medfölja stugan vid försäljning/köp.
Reservation för ändringar.

Folksam ger 10% rabatt på fritidshusförsäkringen för din kolonistuga, eftersom föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet.

Studiefrämjandet, föreningen är via Stockholms koloniföreningar anslutna till Studiefrämjandet och du som medlem får 10% rabatt rabatt på Studiefrämjandet Stockholms utbud av öppna kurser.

Nacka handelsträdgård, Ältavägen 107 lämnar 10% rabatt till kolonister inom Listudden. Ange att du kommer från Listuddens koloniträdgårdsförening och/eller visa upp plastkortet som anger att du är kolonist på Listudden.

Bygma (f.d. Trollbäckens Trä), Lindalen i Tyresö. Ange att du kommer från Listuddens koloniträdgårdsförening och/eller visa upp plastkortet som anger att du är kolonist på Listudden.

Farsta Lås, Pepparvägen 3 Farsta. Ange att du kommer från Listuddens koloniträdgårdsförening och/eller visa upp plastkortet som anger att du är kolonist på Listudden.

Impecta ger 10% på beställning av fröer via webbsidan om du anger rabattkoden. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller u tidningen Koloniträdgården. www.impecta.se

Flügger ger 20% rabatt på färg, 10-20% på tapeter beroende på märke samt 10% på tillbehör om du anger rabattkoden. Gäller endast i Flüggers egna butiker, inte i franchisebutiker. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller i tidningen Koloniträdgården.

Wexthuset.com är en trädgårdsbutik på nätet som ger 10% rabatt på sina produkter för odling och trädgårdsskötsel samt fröer, plantor och växthus om du anger rabattkoden. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller i tidningen Koloniträdgården.

grdn.tech säljer trädgårdsstål, odlingslådor och driv-/planteringsbänkar. Vi får 10% på hela sortimentet vid beställning på webbsidan om du anger rabattkoden. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller i tidningen Koloniträdgården.

ARS & Nakaya ger 15% rabatt på beskärningsverktyg från ARS & Nakaya om du anger rabattkoden, dock ej stegar och el-batteriverktyg. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller i tidningen Koloniträdgården.

Bulbs.se ger 15% rabatt på knölar, lökar och barrotade perenner av högsta kvalité, dock ej på storpack om du anger rabattkoden. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller i tidningen Koloniträdgården. Företaget går inte att nå på sin webbsidan - i alla fall behöver man ansöka eller godkänna sådant jag som webbredaktör inte vill godkänna på en främmande webbsida. Frågade  Koloniträdgårdsförbundet 2023-03, men fick bara information att det är deras webbsida.

Guldkannan Towa är en kombinerad potta och vattenkanna för växtnäring och ekologiskt kretslopp på kolonin. Guldkannan ger 10% rabatt vid köp på webbsidan om du anger rabattkoden. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller i tidningen Koloniträdgården.

Sneckenström har produkter för grönsaksodlare: fröer, belysning, bevattning, näring mm. Kolla rabattkoden med Koloniträdgårdsförbundet - eller i tidningen Koloniträdgården.


Midsommarafton

Listudden har ett traditionellt firande av midsommarafton vid föreningshuset.
- Kl 10 samlas kolonister med vänner för att tillsammans klä midsommarstången med medhavda blommor och grönt.
- Kl 14 reser vi gemensamt midsommarstången och därefter ringdans runt midsommarstången. Kaféet är öppet, liksom tombola och fiskdamm.
-
Kl 19 öppnar festplatsen för kvällen med dans till levande orkester, tombola, skjutbana, bollkastning, kaffe/chokladhjul samt servering.

Sedan några år tillbaka använder vi aktivitetsbiljetter till de olika förströelserna på midsommarafton. Kupong för ett antal aktiviteter kan köpas på midsommarafton eller i förväg på expeditionen. Betalas med kontanter, bankkort eller med swish. Biljett till fiskdamm köps på plats.

För att föreningen ska kunna genomföra festligheterna krävs många medlemmars insatser. Förutom de som årligen gör en insats, så har de kolonister som har samma slutsiffra i stugnumret som det är i innevarande år, det hedrande uppdraget att just det året göra sin GA-insats i samband med midsommar. Räkna med att det blir fler timmar än vanligt.


Miljöarbete och miljötänkande

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i alla koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det är också en förutsättning för att bevisa koloniområdenas berättigande och viktiga inslag i stadens gröna miljö. En del i detta är den miljödiplomering föreningen har, se Miljödiplomering, nedan.

En annan viktig del är vad vi, var och en, som kolonist kan göra för att det ska vara så miljömässigt bra som möjligt, t ex vad vi använder för medel och material vid gödsling, tvätt, byggande och allt annat vi sysslar med på vår kolonilott. Några självklara tips är dessa:

◊ Kompostera ditt trädgårdsavfall och återanvänd det som blivit mull.

◊ Välj produkter märkta med bra miljöval när du diskar och städar.

◊ Diska i balja, använd gråvattnet från disken att vattna med.

◊ Avlopp får inte gå ner i marken. Det kan finnas gamla stenkistor i marken som äldre avlopp går till - markägaren har förbjudet användandet av dessa! Det kan också finnas avlopp som går ut i vattendrag, vilket givetvis också är förbjudet! Läs mer under Avlopp vad som är tillåtet.

◊ Spara regnvatten i tunnor och använd det att vattna med.

◊ Vattna tidigt på morgonen eller på kvällen. Om man vattnar mitt på dagen så riskerar mycket att dunsta bort och inte komma växterna till godo.

◊  Gödsla gärna med egentillverkat gödselvatten av nässlor, åkerfräken eller vallört. Använd gärna guldvatten och gräsklipp. Om du köper gödsel, köp miljömärkt.

◊ Odla med växelbruk.

◊ Sopsortera. Återvinn allt som går att återvinna i kärlen vid kiosken. Läs mer om källsortering här.

◊ Kör så lite bil som möjligt, cykla gärna istället om det går. Håll hastighetsgränsen på 10 km/timmen.

◊ Om du grillar använd miljömärkt grillkol. Tänd kolen med eltändare om möjligt. Om du använder tändvätska, köp miljömärkt etanolbaserad tändvätska. Om du använder engångsgrill, gå till återvinningen med folieformen.

◊ Kemikalieinspektionen har information om vad som är lämpligt när det gäller bekämpningsmedel likväl som tryckimpregnerat virke. Se vidare Kemikalieinspektionens webbsida.

◊ Odlingstips med miljötänkande hittar du bl a i Koloniträdgårdsförbundets broschyrer Lätt om odling.

- Hur miljövänlig är din trädgård (sammanställt av Karin/fd118)


Nordens officiella miljömärke


Miljömärkning för mat

 
Att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön


Fakta om kemikalier


Skogar för alla - för alltid


Om biodynamisk odling


Återvinning Stockholm


Miljödiplomering

Miljö- och klimatfrågorna är mer aktuella än någonsin. Miljön angår oss alla. Koloniträdgårdarna är betydelsefulla inslag i den gröna miljön och bör vara en ekologisk förebild och bidra till en hållbar utveckling.

Med miljödiplomet vill Koloniträdgårdsförbundet lyfta fram koloniträdgårdar som ekologiska föredömen och samtidigt uppmuntra föreningens medlemmar till aktivt miljöarbete. Diplomet blir det synliga beviset på att föreningen tar miljöfrågorna på allvar.

De grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att
- utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser
- minimera spridningen av miljöskadliga ämnen
- värna naturens mångfald och kretslopp
- skapa en god livsmiljö.

Miljödiplomeringen omfattar odling, biologisk mångfald, energi, material, transporter, vatten och avlopp. Det innehåller både sådant som föreningen har att hantera och hur enskilda kolonister sköter sin miljö.

2015, i samband med föreningens 70-årsjubileum erhöll Listudden miljödiplomet för grundnivå. 2019 lyckades vi komma upp till bronsnivån, då vi alltså lyckats samla på oss över 30 poäng i de sex olika ämnesområdena. 2023 förärades vi silvernivån. Läs mer om kriterierna i KTFs miljödiplomeringshäfte.

Diplomet gäller i två år, därefter krävs en ny bedömning eller att man gått vidare för silver- eller guldnivå. Det är alltså en fortsatt utmaning att fortsätta arbeta med miljöfrågorna.

Mer om miljödiplomering hittar du här:
- Gröna punkter för miljön - om miljödiplomering - Koloniträdgårdsförbundets Lägg om odling nr 45, 2014

- Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar, Koloniträdgårdsförbundet 2012

- Koloniträdgårdsförbundets webbsida

- Vad krävs av oss kolonister på Listudden för att nå miljödiplomeringens obligatoriska nivå 2014 (sammanställt av Karin/fd118)

- Bildspel om Listuddens koloniträdgårdsförenings miljödiplomeringsarbete från 2013

- Bildspel, Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäcks Miljöpresentation från 2013

- Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäcks Miljöbok 2013

- Koloniträdgårdsförbundets kortinformation om miljödiplomering från ca 2010


Naturreservatet
Flaten

 

Listuddens koloniträdgårdsförening ligger inom Flatens naturreservat.

Flaten är en insjö i Tyresöåns sjösystem och avvattnas via en bäckravin till Drevviken. Tillrinningen sker dels via grundvattnet och dels via Flatenån som vi kallar Listuddsån/floden, som avvattnar Skarpnäcksfältet. Sjön har länge ansetts vara den sjö i Stockholmsområdet med den bästa vattenkvalitén och har ett mycket gott siktdjup. Förändringar har skett senaste åren med en förskjutning mot arter i sjön som är typiska för övergödda sjöar.

På Stockholms stads webbplats hittar du mer information om Flatens naturreservat.

Bland föreskrifterna vill vi särskilt betona att följande är förbjudet:
 Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t ex gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillätet med allemansrättens begränsningar.
 Medföra okopplad hund.
 Elda annat än på anvisad plats eller i medhavd grill.
 Använda ljudanläggning på störande sätt. Föreskriften gäller även på tomtmark.
 Använda kemiska bekämpningsmedel och tillföra konstgödsling.

Vidare är det absolut förbjudet att lägga komposterbart material i naturreservatet, i skog och på allmänningar

Flygfoto och information över naturreservatet.


Nyckel

Det finns en nyckel som kan användas för att nå flera gemensamma utrymmen och liknande. Nyckeln fungerar i låsen till toaletterna på de fem uthusen. Nyckeln fungerar även till sopmoloken under säsong, liksom skåpet där du ska tömma Potta-potti. Vägbommarna har samma nyckel, då de är stängda utanför säsong.

Nyckeln ska medfölja vid köp av kolonistuga. Det är möjligt att köpa extra nycklar på expeditionen till självkostnadspris.


Odlingsråd/hjälp

Listuddens koloniträdgårdsförening har egna odlingsrådgivare. Kontakta gärna rådgivarna för tips och råd runt växter, samplantering, komposter, skadedjur, ekologisk odling mm. Du hittar dem i funktionärslistan.

Odlingsråd kan du också få genom denna länk som går till Koloniträdgårdsföreningens broschyrer Lätt om odling, med olika tips i olika odlingssammanhang.


Områdesindelning

Vårt koloniområde är indelat i fem områden. Varje områdena har en eller flera områdeombud som samordnar arbetet inom områdena. Områdesombuden återfinns i funktionärslistan.

Tryck på kartan bredvid så får du en större kartbild.


Parkering och Parkeringsplatser

Parkering av bilar ska göras på anvisade platser. Gästparkering finns vid infarterna från Flatenvägen och Orhemsvägen och på stora parkeringen bredvid idrottsplatsen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller INTE inom Listuddens koloniträdgårdsområde.

Det är förbjudet att parkera på gräsmattorna och på vägarna.

Vägarna måste vara fria från blockerande bilar, både för att andra kolonister ska kunna komma fram på de smala vägarna och att utryckningsfordon som t ex ambulans ska komma fram utan dröjsmål.

Att stanna på vägarna är endast tillåtet för i- och urlastning. Anlitar du hantverkare för något arbete på din kolonilott är du skyldig att se till att de inte blockerar vägen vid din tomt, utan att de efter avlastning parkerar på någon gästparkering.

Medlemmar kan disponera en p-plats per stuga i mån av tillgång och under förutsättning att det finns bil i hushållet. Kontakta expeditionen om du behöver p-plats. Föreningen ska ha uppgift om bilens registreringsnummer, något du ska uppdatera då du byter bil. P-platsen ska vara märkt med stugnummer på väl synlig och läslig skylt. Var och en ansvarar för sin P-plats, dvs rensar bort ogräs och håller den i snyggt skick. Besöksparkeringarna sköter vi tillsammans på t ex GA-dagar.

Du kan nyttja din parkeringsplats även utanför säsong när du besöker Listudden om vägarna är framkomliga. Det är inte tillåtet att parkera avställda bilar på området, varken sommar- eller vintertid. Långtidsparkering inom Listuddens område är inte tillåtet.

Säljer du din stuga och har p-plats så följer den inte med till nya ägaren, så då ska du ta bort din skylt.

Se även Trafik och Vägar.


pH-värde

Om du vill veta vilket pH-värde din jord har så finns det en sådan mätare på Listudden. Följ denna länk så får du kontaktuppgifter på den som har hand om denna mätare

Porta-Potti-tömning

På föreningshusets norra gavel finns ett låst skåp där det går att tömma Porta-Potti-kärl då vattnet är inkopplat, dvs under säsong. Låset öppnas med samma nyckel som till bl a sopmolokerna. Viktigt är att du gör ordentligt rent efter din tömning och stänger av vattenkranen. Visa hänsyn och töm inte ditt kärl då det pågår aktiviteter i föreningshuset.

Det är absolut förbjudet att tömma Porta-Potti på toaletterna!

Mer om Porta-Potti-tömningen på Listudden.


Post

Det är ingen postutdelning från Postnord eller liknande inom koloniområdet. Utdelning av morgontidning är däremot möjlig. Se vidare under Tidningsutdelning.

Alla stugor ska ha en brevlåda synlig från grinden för meddelanden från föreningen.


ROT & RUT-avdrag

Det kan krävas ett intyg att man får övernatta i stugan under säsong för att man ska få göra ROT/RUT-avdrag. Intyget kan du hämta här eller på expeditionen under säsong. Detta intyg ska hantverkaren ha i sin korrespondens med Skatteverket. Blankett för RUT-avdrag är samma som för ROT.

Tänk på att utrymmet för ROT & RUT-avdrag är beroende på hur mycket skatt du betalar, så kontrollera gärna med Skatteverket vilket utrymme du har.

Föreningens fastighetsbeteckning hittar du bland kontaktuppgifterna.


Rågångar

Mellan stugorna finns rågångar, friytor som är de båda grannstugornas gemensamma ansvar att sköta. Rågångens bredd ska vara 70 cm, dvs 35 cm från varje tomtgräns in mot tomten.

Rågångens syfte är att underlätta skötseln av lotten från alla sidor. De är inte att betrakta som genvägar för andra.


Salt

Parkingenjör Peter Mellin på Stadsdelsförvaltningen meddelar att vägsalt (eller annat salt) inte får spridas i koloniområdet, vare sig på vägar, rabatter eller som dekoration - oavsett årstid. Saltet går ner i grundvattnet. Listudden ingår i Flatens naturreservat.

Sju-klubben

 

Sju koloniträdgårdsföreningar inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning träffas någon gång per år för att diskutera gemensamma frågor. De sju föreningarna är: Dalen, Eken, Listudden, Odlaren, Orhem, Skarpnäck och Skrubba.

Skansen

Listuddens koloniträdgårdsförening är sedan 2015 medlem i Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar.

På Skansen finns två stugor som representerar kolonistugor från 1920-talet respektive 1940-talet med originalinredningar. De skänktes av Tanto Södra koloniträdgårdsförening och invigdes i augusti 1997. Stugvärdar i tidsenlig klädsel informerar om koloniverksamhetens historia och nutid varje helg under maj och september, dagligen under juni, juli och augusti. Stugvärdarna är volontärer och är du som kolonist intresserad att vara volontär, stugvärd, så kontakta Stockholms koloniträdgårdar.

Läs mer om Skansens koloniträdgårdar på Skansens webb.


Skorstenar

Alla kolonister som har skorsten och spis eller öppen eldstad måste sköta den enligt stadens regler. Skorstenen ska sotas och provtryckas.

En eldstad som inte har brandskyddskontrollerats och sotats enligt reglerna får inte användas.

Från januari 2015 gäller MSBFS 2014:6, Föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Läs mer på Brandskyddsföreningens webbsida

Se även Storstockholms brandförsvars webbsida.

Övergripande frågor om brandskyddskontroll och sotning besvaras av Stockholms brandförsvar via e-post registrator@ssbf.brand.se. Tisdagar och fredagar kan du även ringa och tala med Jan Tomtin, tel 08 454 87 00.

En kolonistuga som har skorsten i bruk och som är rensningspliktig ska ha taksäkerhetsanordningar i tillräcklig omfattning:
- Glidskydd för stege i takfot. (BBR 8:2421)
- Takstege eller gångbrygga till skorstenen om taklutningen är mer än 6 grader. (BBR 8:2422)
- Möjlighet till förankrig av personligt fallskydd vid skorstenen. (Kan utgöras av takstege, gångbrygga eller särskild förankringsögla.)
- Arbetsplattform vid skorsten om skorstenen överstiger 0,9 meter ovan takytan (BBR 8:2423, ändrat från BBRs 0,5 m till 0,9 m i Branschstandard över fasta taksäkerhetsanordningar sid 21 www.taksakerhet.se/branschstandard/taksakerhetsanordningar/)

Om du ska sälja din stuga ska du givetvis ha provtryckt skorstenen och ha ett skriftligt och daterat godkännande som ska inkluderas i värderingen.


Släpkärran

Föreningen har en släpkärra som medlemmar kan disponera mot en mindre avgift. Den kopplas till bil med dragkrok. Kontaktpersoner för uthyrning finns i funktionärslistan.

På GA-dagarna används kärran för föreningen. Däremot får du gärna boka den någon annan dag för att köra bort ditt eget - och kanske grannarnas - skräp, om du har bil med dragkrok.


Sopor

Hushållssopor, dvs inga förpackningar eller annat som ska lämnas i återvinningskärlen, slänger vi i någon av våra två låsbara sopmoloker. En finns vid Kioskvägens infart och den andra vid P-platsen vid infart 2. Är det fullt i den ena så gå till den andra. Ställ inga påsar utanför sopmolokerna - soppåsar drar till sig råttor.

Bredvid sopmolokerna finns kärl där du kan slänga ditt matavfall. Vad som kan läggas i matkomposter ser du på denna länk. Läs mer under matkompost.

Nyckel till molokerna är samma nyckel fungerar till uthusens toaletter mm.

Sopmolokerna är öppna under säsong, dvs öppnar i april/maj stängs i september/oktober. När molokerna är låsta får du ta med dig dina sopor från Listudden och slänga dem på annan sopstation.

Vid infarten vid kiosken finns återvinningskärl för tidningar, papp, glas, plast, metall och batterier där du ska källsortera dina sopor. Mer info om sortering hittar du här.

Vi betalar per kilo sopor - så sortera mera och återvinn mera så blir det både mer miljövänligt och billigare för föreningen, dvs oss alla.

Läs mer under Återvinning, Trädgårdsavfall, Container och Miljöarbete


Stadgar

 

Föreningens antagna stadgar finns på denna länk

Normalstadgar godkända av FSSK och markägaren Stockholm stad finns på denna länk.


Stockholms koloniträdgårdar, SK

 

Listuddens koloniträdgård är ansluten till Stockholms koloniträdgårdar som är en ideell sammanslutning för koloniträdgårdar inom Stockholms Stads markområden.

Stockholms koloniträdgårdar hette innan namnbytet i maj 2019 FSSK, Föreningen Storstockholms koloniträdgårdar.

Länk till Stockholms koloniträdgårdars webbsida.

Se även riksorganisationen Koloniträdgårdsförbundets webbsida.

 


Syn

Listuddens koloniträdgårdsområde är ett attraktivt promenad- och rekreationsområde. Vårt Listudden är ett vackert inslag i stadsbilden och vi vårdar och tar hand om Stockholms stads "parkmark" och har därmed skyldigheter, därav synen.

Det bästa vi kan göra för att sprida värdet av att bevara Listudden och kolonirörelsen överhuvudtaget är att hålla våra egna trädgårdar och våra byggnader i vårdat skick. Att stadsdelstjänstemän och politiker likväl som privatpersoner ser kolonirörelsen som positiv gynnar oss.

Enligt stadgarna §2 är du som medlem är skyldig "att noga vårda och sköta den lott som upplåtits till medlemmen, att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdats utav Staden." Vårarbetena ska vara avslutade den 15 juni enligt arrendeavtalet, då ska kolonilotten vara i gott skick.

Två personer, en styrelsemedlem och ytterliggare en person genomför två synpromenader. Den första sker runt midsommarhelgen. Till andra synpromenaden (ca 2-4 veckor efter den första) ska påtalade brister ha åtgärdats eller diskuterats med de som genomförde synen.

När/om du får en muntlig eller skriftlig anmärkning så åtgärdar du bristerna. Du har möjlighet att komma till expeditionen efter synen för diskussion och information om något är oklart eller för en handlingsplan. Det är lätt hänt att man blir hemmablind och inte ser brister. Upprepad misskötsel är en grund för uppsägning.

Vi synar det som är reglerat från staden och beslutat på årsmötena:
- Att stugnummer är tydligt angivet och synligt från vägen.
Att brevlåda finns och är synlig från vägen.
Att häcken överensstämmer med reglerna, se Häckar, staket och portaler.
Att eventuell portal vid grinden överensstämmer med reglerna, se Häckar, staket och portaler.
Att det på tomten finns en kompost med väggar, se Kompost och kvisthög.
Att inga grenar sticker ut utanför häcken. Detta gäller även högre träd.
Att det inte är ogräs i eller utanför häcken. Med ogräs menar vi tistlar, maskrosor, kirskål, kvickrot, brännässlor mm.
Att trädgården är välvårdad.
Att stugan inte uppvisar dåligt underhåll.

Har du parkeringsplats ska den vara välvårdad och rensad från ogräs och annan växtlighet. Om du har en gräsplats ska gräset hållas nedklippt. Parkeringsplatsen ska ha en tydlig stugnummerskylt.


Säkerhet

 

Du som kolonist ansvar för säkerheten för din stuga! Givetvis bör du teckna en försäkring för din stuga och ditt lösöre.

Brand är alltid en risk. Att ha minst en fungerande brandsläckare i stugan är lämpligt, liksom en brandfilt. Brandvarnare i taket kan också vara en bra investering.
Läs mer om brandskydd på Brandskyddsföreningens webbsida
Läs mer på Storstockholms brandförsvars webbsida.

Det är många som passerar genom vårt område, alla har inte goda avsikter. Tillfället gör tjuven.

Det försvårar för oönskade besökare om fönstren är försedda med lås och om låset på ytterdörren även måste låsas med nyckel från insidan. Ett ljudande larm är också ett sätt att avskräcka oönskade individer på. DNA-märkning av värdefulla prylar är också ett sätt, läs vidare på Mia/175s information från sommarmötet 2017.

Undvik att lämna dörrar öppna och värdesaker såsom handväskor, plånböcker, mobiler mm utan uppsikt.

Här är några tips inför vintern:
Kontrollera att alla fönsterhakar och eventuella fönsterlås är i funktion. Även de på uthuset.
Låsta fönsterluckor och brytskydd på ytterdörrar är ett sätt att hindra oönskat besök.
Ta bort sommartak över verandan, så de inte går sönder under vinterns belastning eller blåser sönder av vinden. Partytält och liknande måste givetvis också monteras ner och tas bort. Även de riskerar att blåsa sönder under vintern och kan skada annat i dess framfart.
Har du larm så kontrollera att det fungerar och i förekommande fall ringer upp rätt telefonnummer. Om du har larm med GSM-sändare och kontantkort så testa larmet då och då så att inte SIM-kortet avaktiveras.
Tag hem eller göm undan yxor, kofötter, stegar, skottkärror, tändvätska, tändstickor och annat som en eventuell gärningsman kan tänkas använda i ont uppsåt.
Ta hem värdesaker som t ex TV.
Elektricitetens proppar eller automatsäkringar inomhus kan du ta ur eller stänga av under vintern, för den el du inte behöver. Viss el kan ju behövas t ex om du har strålkastare med rörelsedetektor eller larm. Du får inte ta ur propparna eller stänga av huvudströmmen i skåpet på utsidan av stugan, då den automatiska mätaravläsningen måste fungera året runt. Läs mer under elektricitet.

Besök din stuga även på vintern:
Titta gärna till din stuga med anledning av de inbrott som tyvärr förekommer. Försäkringsbolagen rekommenderar att man tittar till sitt fritidshus minst någon gång per månad.
När du besöker Listudden och vägbommarna är stängda, se till att de är låsta när du passerat bommarna.
Titta gärna till grannarnas stugor också när du är där. Säj hej till människor du möter och fråga gärna vilka de är om du inte känner igen dem och de verkar kolla runt i området
Gör det tydligt att vi har uppsikt över vårt område.
Om du upptäcker ett inbrott eller inbrottsförsök i din egen stuga, informera styrelsen och polisanmäl brottet. Anmäl även om inget har försvunnit. Detta då föreningen för statistik på antalet inbrott/inbrottsförsök. Polisanmälan sker till tel 114 14 eller på Internet.
Ser du att någon annan stuga haft oönskat besök kontakta styrelsen och stugägaren. Har du inte kontaktuppgift till stugägaren så har förhoppningsvis styrelsen det.
Ser du ett misstänkt pågående brott - ring 112

Se även Grannsamverkan.


Taxering av kolonistuga

En byggnad, t ex en kolonistuga som kan få ett taxeringsvärde på minst 50 000 kr ska taxeras. Detta även om byggnaden finns på annans mark, på ofri grund.

Skatteverket uppmärksammade att många kolonistugor inte var taxerade och skickade därför ut anmodan till kolonister att deklarera sina stugor under 2015. Taxeringsvärdet har ingenting med det verkliga försäljningspriset att göra enligt Skatteverket.

Stockholm stad som äger marken Listudden arrenderar, har regler för vad som får finnas i kolonistugan (t ex rörande vatten/avlopp) och regler kring stugans storlek. Kolonistugan ska vid försäljning prissättas av speciella värderare som sätter värdet enligt överenskommelse mellan SK och Stockholm stad. Principen om marknadspriser som tillämpas för taxeringsvärdet i Stockholm krockar med den hembudsprincip som finns för kolonistugor i Stockholm där försäljningspriserna sätts baserad på en värdering efter strikta principer (vilket håller priset på stugorna nere).

Enligt Skatteverket påbörjades ett riksomfattande projekt 2014 med syfte att taxera tidigare otaxerade byggnader och tomtmarker. Detta efter att det skett en stor värdeförändring i vissa områden. I det projektet utgick man från de värden andra hus i närliggande områden hade, därav den stora ökningen av värdet på kolonistugor. Man har då inte brytt sig om att stugorna står på ofri grund eller att exempelvis stugorna i Stockholm har hembudsplikt. Däremot finns det en begränsningsregel eftersom tomterna inte bedöms vara avstyckningsbara. Man meddelar också att man utgått från fastighetstaxeringslagen och fastighetstaxeringsförordningen.

SK träffade i maj 2016 representanter från Finansdepartementet för att prata om fastighetsavgifter, taxeringsvärden och konsekvenser av dessa för koloniträdgårdsägare. Under sommaren 2016 kom ett svar från Finansdepartementet att det fanns ett förslag under bearbetning om att höja gränsvärdet för när fastighetsavgift ska utgå ska höjas från 50 000 kr till 100 000 kr. Det har dock ännu inte skett någon förändring.

Hösten 2017 skickade Skatteverket ut förslag till ny taxeringsvärde av alla fastigheter enligt den regelbundna uppdatering/omräkning som sker med några års mellanrum. Även kolonistugorna som bara något år innan fått taxeringsvärde uppdaterades. Hösten 2020 kom åter en uppdatering/omräkning av taxeringsvärdet och även denna höjde värdet av kolonistugorna.

Listuddens styrelse arbetar på flera plan i taxeringsfrågan; Man har kontakt med både Stockholms koloniträdgårdar och Koloniträdgårdsförbundet. Koloniföreningarna i vår stadsdel samarbetar för en gemensam protest, några föreningar är taxerade, andra håller på att taxeras och resten kommer att taxeras.

Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen så att Skatteverket kan ta hänsyn till de hembudsregler som gäller för alla koloniträdgårdsföreningar som har avtal med Stockholms stad. Detta kommer emellertid att ta lång tid. Stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta och underlag för den taxering av kolonistugor på arrenderad mark som tills vidare gäller. Länk till bilagan om taxering


Tidningsutdelning

Du kan få din morgontidning levererad till Listudden. De levereras i de vita lådorna som finns vid varje uthus samt vid stora parkeringen bredvid idrottsplatsen.

Vill du ha din morgontidning utdelad anger du följande adress för din tidningsprenumeration:
     Namnet på dig som prenumerant
     Postlåda nr (= numret på den låda där du vill hämta din tidning), Listudden nr (=samma nummer igen)
     128 30 Skarpnäck


Tips till kolonin

Av och till får webbmaster in tips om vad man som kan vara bra för koloniträdgården. Nedan ser du samlade tips för att försköna, förbättra eller förändra din kolonilott.

Genom att bygga ett insektshotell så gynnar du både växterna i din trädgård och hjälper vildbin, fjärilar och andra nyttiga små insekter att fortleva. Här kan du få tips med bilder hur ett bo kan se ut och hur du enkelt bygger ett insektshotell. Se även nedan under holkar.
En mulmholk passar humlor, skalbaggar, fladdermöss, fåglar mm. På denna länk hittar du en ritning.

Fågel- och insektsholkar gynnar oss alla med både fågelsång och färre mygg, liksom pollineringen av växterna. Lite tips om hur du kan göra en fågelholk lätt hittar du på denna länk.

Ser dina svarta vinbär konstiga ut - är det bölder istället för knoppar? Det kan vara kvalster som angripit vinbären. Det är bara de svarta vinbären som drabbas. Läs mer under denna länk.

Rykten säger att mördarsniglar, spanska skogssniglar inte gillar kaffesump. Kan vara något att testa. Andra rykten säger att kaffesump kan skrämma bort myror. Kanel är också effektivt mot myror. Kan vara värt att testa.

Studiefrämjandet och Koloniträdgårdsföreningen har tillsammans med Kjell Eklind (som godkänt att vi har dessa på webben i april 2015) gett ut några korta skrifter med bra information:
     - Blommor för pollinerare
     - Komposten - trädgårdens jordverkstad
     - Naturens pollinerare
     - Sniglar - trädgårdens nedbrytare
     - Såpvatten m fl ekologiska bekämpningsmedel
     - Växter att gödsla med


Toaletter

Under säsong finns vattentoaletter som är kopplade till septiktankar i de fem uthusen samt i föreningshuset. Dessa tankar töms regelbundet under säsong. Det finns en handikappstoalett på området.

Vintertoaletter, dvs torrdass finns i vissa uthus. Urinoarerna går inte att använda under vintern, men urinen får inte heller komma i latrintunnorna.

Vi har en fekaliekompost vid uthus 4, där vi tar hand om det som hamnar i torrdassen.

Det är samma nyckel till toaletterna/uthusen som till annat gemensamt.

Det är inte tillåtet att installera en egen förbränningstoalett, enligt beslut på årsmötet 2023.


Trafik

Max tillåten hastighet inom hela området är 10 km/tim. Det gäller all trafik, även taxi, mopeder och cyklar! 10 km/tim är ungefär den hastighet en fotgängare promenerar.

Ett barn som cyklar omkring, kanske inte väntar sig att möta en bil i nästa korsning och som bilist eller cyklist det är inte lätt att se vad som finns bakom häcken. Ett djur kan plötsligt komma utspringande från en häck. Var försiktig så att det inte blir du som orsakar en allvarlig olycka. Tala om för dina bilburna gäster att de ska köra sakta genom vårt område.

Vägarna måste vara fria från blockerande bilar. Att stanna på vägarna är endast tillåtet för i- och urlastning. Flytta bort bilen så snart du kan så du inte blockerar för andra kolonister - eller för ambulans, brandkår som kan ha bråttom fram. Du som kolonist ansvarar för att de hantverkare du anlitar inte parkerar på vägarna. Riskera inte att bli ett tragiskt hinder om ambulans eller brandkår behöver ta sig in i området!

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller inte inom Listuddens koloniträdgårdsförening.

Begränsa ditt bilåkande inom området, använd den infart som är närmast din stuga eller parkeringsplats. När det är torrt väder dammar det på vägarna och dammet sprider sig över grannarna.

Se även Parkering och Vägar.


Träd - skogsträd

Markägaren är ju Stockholm stad och därmed är det Stockholm stad som sköter och bestämmer över de större träden som finns inom området. Om du ser något "skogsträd" som behöver hanteras på något sätt, t ex beskäras eller tas bort p g a att det är risk för att trädet faller och skadar något i omgivningen så kontakta Stockholm stad och den ansvarige parkingenjören Peter Mellin, tel 08 508 150 88, peter.mellin@stockholm.se.

Detta gäller givetvis enbart de stora träden, som t ex ekar, björkar, granar - inte våra egna fruktträd eller prydnadsträd.


Trädgårdsavfall

Varje medlem ansvarar för återvinning av eget trädgårdsavfall. Du ska därför ha en egen kompost på tomten. Komposten ska vara försedd med väggar av trä eller metallnät.

Gräsklipp, löv och liknande komposterar du själv själv på din tomt. Avståndet från kompost till dike eller vattendrag ska vara minst fem meter på grund av risken för urlakning. Komposten ska givetvis placeras så den inte stör omgivningen.

Det du inte kan ta hand om själv och inte kan läggas på Listuddens gemensamma kvisthög måste du själv föra bort till återvinningsstationerna i t ex Högdalen eller Östberga.

Se även Kompost- och kvisthög och Miljöarbete.


Uppförandepolicy

Listuddens Koloniträdgårdsförening är en förening som ska genomsyras av öppenhet och respekt för olikheter hos människor. Ingen ska utsättas för diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier. Vi uppför oss respektfullt och håller en god ton i samtal med varandra. Vi samarbetar för att göra Listudden till en trevlig och inkluderande plats för alla.

Uthyrning av kolonistuga

 

Uthyrning av kolonilott med stuga är ej tillåten enligt avtalet med Stockholms stad.

Vatten

Sommarvatten är inkopplat mellan mitten av april och mitten av oktober, beroende på väderförhållande. Det finns sommarvatten draget till varje tomtgräns.

Se till att dina egna vidarekopplingar, slangar, är bortkopplade från kranen vid tomtgränsen och att kranen är stängd då vattnet är bortkopplat. Det underlättar till- och frånkopplingen på våren och hösten och förhoppningsvis blir det inte någon onödig översvämning runt eller i din stuga.

Vintervatten finns på 3:e Tvärvägen samt vid uthus 5.

För vattning av trädgården föreslår vi att du samlar regnvatten i tunnor och vattnar med. Dels minskar det föreningens vattenkostnader och dels brukar trädgårdens växter föredra regnvatten.

Se även Bevattning och Miljöarbete.

Spara vatten när värmen kommer. Även om det finns gott om vatten i Mälaren, så kan våra vattenverk bara rensa och producera en viss mängd dricksvatten. Särskilt varma vår- och sommardagar är det viktigt att tänka på att vara sparsam med dricksvattnet. Tänk på att:
- en vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
- för varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
Läs mer på informationen från Stockholm vatten och avfall


Vinter

Avtalets tredje paragraf lyder "Medlemmen får använda på lotten uppförd kolonistuga under tiden 1 april - 30 september samt vid helger och veckoslut eller jämförbar ledighet under tiden 1 oktober - 31 mars." Det är alltså inte tillåtet att bosätta sig helt på koloniområdet.

Se Säkerhet för tips.
Se även Vatten för info om den delen.


Vägar

Vägarna får ej blockeras!
Riskera inte att bli ett tragiskt hinder om ambulans eller brandkår behöver ta sig in i området!

Vägarna inom Listuddens koloniträdgårdsområde är smala och på många håll är en öppen trädgårdsgrind ett hinder som gör att en bil inte kommer förbi. En cykel som står på vägen är också ett hinder liksom givetvis en parkerad bil.

Vid i- och urlastning blockerar man givetvis vägen, men det gäller att bara stå i vägen när man absolut måste. Flytta bilen så fort du lastat klart, givetvis som hänsyn till andra kolonister och grannar, men lika viktigt för att brandkår, ambulans mm ska kunna komma fram om så behövs. Anlitar du hantverkare för något arbete på din kolonilott är du skyldig att se till att denne inte blockerar vägen vid din tomt utan att de efter avlastning parkerar någon annanstans.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller inte inom Listuddens koloniträdgårdsområde. Att blockera vägar eller parkera fritt är inte tillåtet för någon inom Listuddens koloniträdgårdsförenings område. Använd anvisade parkeringsplatser.

Vägsalt får ej spridas på Listuddens koloniområde, vare sig på vägar, rabatter eller som dekoration - oavsett årstid.

Se även Parkering och Trafik.


Vägbommar

Vägbommar finns på infartsvägarna. De är stängda och låsta då det inte är säsong. På vissa infarter kan det vara andra hinder som medvetet försvårar infart med bil utanför säsong. Enligt årsmötesbeslut 2021 så låses bommarna i samband med hösten GA-dag.

Bommarna har ett lås som kräver att bommen är stängd för att du ska kunna ta ur nyckeln. Så öppna bommen, låt nyckeln hänga kvar och kör igenom. Stäng bommen och ta ur din nyckel. Stäng och lås bommen både när du passerar in och när du passerar ut. Låt inte bommen vara öppen under tiden du är på Listudden.

Nyckel till bommarna är samma som används till uthusen och sopmolokerna.


Åldersbefrielse

Kolonister som är 80 år eller äldre har möjlighet att bli befriade från att fullgöra GA om de anmäler önskemål om detta till styrelsen.

Årets kolonist

Årets kolonist utses årligen och får ett diplom på årsmötet. Alla kolonister kan lämna förslag på vem som ska utses. De som fått äran att bli årets kolonister senaste åren hittar du här.

Årets slutsiffra

De kolonister som har samma slutsiffra i stugnumret som slutsiffran är i det innevarande året har det ärofyllda uppdraget att vara med och arrangera föreningens Midsommarfest och Gökotta.

Det är ett ärofyllda uppdrag som återkommer vart tionde år. Det aktuella året kommer du att lägga ner fler GA-timmar än vanligt. Det blir minst sex timmar, troligen mer. Om du av någon anledning inte kan medverka på festerna är det ändå minst sex timmar GA som gäller.


Årsberättelser

Årsberättelser, verksamhetsberättelser och protokoll finns här.

Återvinning, avfall

 

Kommunen har en återvinningsanläggning vid kiosken. Där finns behållare som man kan lämna förpackningar, papper, plast, metall, glas och batterier.

Om du ser att det är fullt i behållarna så ring FTI så kommer de och tömmer. Är det nedsmutsat så kan du också ringa dem, så åtgärdar de det också. Vår station heter 14400. Telefonnumret står på en av behållarna. Det är alltså kommunens återvinningsanläggning och den har egentligen inget med Listudden att göra.

En gång per säsong kommer den mobila miljöstationen till Listudden, vid kiosken. Där kan man lämna färgburkar, kemikalier, lampor, batterier och små elapparater som inte är större än en mikrovågsugn. Det går också lämna in färgburkar och kemikalier i miljöhuset vid ICA Skarpnäck.

Skräp kan fraktas till återvinningsstationerna i t ex Östberga och Högdalen

Mer info om källsortering finns här.
Läs än mer på www.sopor.nu/

Se vidare under Containrar, Kompost och kvisthög, Matkompost, Sopor och Miljöarbete.


Äppelgruppen

Äppelgruppen intresserar sig för områdets äppelträd. Många träd är från när området anlades på 1940-talet, andra är planterade senare. Nästan alla lotter har äppelträd.

Äppelträden är nyttiga för oss på flera sätt; vi får frukt och skugga, bina och humlorna får ett överflöd av pollen, ekorrar och hackspettar hittar mat här under hösten och vintern bland kvarlämnade vinteräpplen och nedfallna moshögar. Den biologiska mångfalden och föreningens miljöprofil stärks.

Äppelgruppen avser att kartlägga vilka sorter som finns på området. Vilka sorter som är ursprungliga från 1940-talet och vilka som har planterats senare, t ex på det lite nyare området Nybygget. Vi är intresserade av att se om vi hittar någon rar sort på området.

Är du intresserad, så hör gärna av dig till appelgruppen@listudden.se .Till Startsidan